Általános Szerződési Feltételek megtekintése PDF-ben

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a TUMLARE CORPORATION HUNGARY Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., levelezési címe: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-668302, adószáma: 12338443-2-41, nyilvántartásba vételi száma: R01714/1998/1999, tel.: 486-8080, fax.:2677033, honlap www.jtbhungary.com, e-mail: info@jtbhungary.com) (a továbbiakban: az „Utazási Iroda”) és utazói közötti utazási szerződésre vonatkozó általános szabályokat. Az Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés megkötése során annyiban alkalmazandók, amennyiben azoktól az Utazási Iroda által írásban elfogadott vagy visszaigazolt Megrendelő Lapban foglalt feltételek el nem térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a Megrendelő Lapban foglalt feltételek az irányadók a felek közötti utazási szerződésre.

A jelen Általános Szerződési Feltételek, az Utazási Iroda programfüzetében (tájékoztatójában) közzétett és / vagy az utazásra jogosító okmányokban közölt utazási feltételek és információk, valamint a Megrendelő Lap együttesen alkotják az utazási szerződést és határozzák meg az Utazó és az Utazási Iroda jogait és kötelezettségeit.

1. Az utazási szerződés létrejötte

1.1 Az Utazó az Utazási Iroda szolgáltatásait a TUMLARE CORPORATION HUNGARY Kft. irodájában vagy az utazásokat értékesítő bármely szerződéses partner (utazást közvetítő) irodában megrendelheti. A megrendelés csak írásban érvényes. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Utazó aláírta az Utazási Iroda Megrendelő Lapját, amelyet az Utazási Iroda írásban elfogadott vagy visszaigazolt, valamint az Utazó befizette a 2.1 pont szerinti részvételi díj előleget.

1.2 A Megrendelő Lapnak minimálisan tartalmaznia kell az Utazó által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a programfüzetben, honlapon, ill. egyéb tájékoztatóban használt megjelölését, az Utazási Iroda (illetve ha az utazási szerződést utazásközvetítőn keresztül kötik az utazásközvetítő) nevét, székhelyét, telefonszámát és nyilvántartásba vételi számát, az Utazó útlevélben (vagy az utazás során használt személyazonosító igazolványban) megjelölt teljes nevét és lakcímét, az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, az Utazó által megrendelt szolgáltatásokat, a szolgáltatást nyújtó megjelölését, a részvételi díjat (forintban meghatározva), részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő adókat, illetékeket, díjakat, költségeket és egyéb kötelező terheket (továbbiakban együttesen: „egyéb költségek”) (forintban meghatározva), valamint a fizetendő teljes díj (részvételi díj + egyéb költségek) (továbbiakban: „Teljes Díj”) forintban meghatározott összegét, a fizetési határidőt és módot, valamint az Általános Szerződési Feltételeknek, és a mindenkori utazási feltételeknek a megismerését és elfogadását rögzítő Utazó által megtett nyilatkozatot. Az értékesített szolgáltatásokat és azok díját tartalmazó, az Utazó rendelkezésére bocsátott tájékoztatóban meghatározott információk tekintetében az utazási szerződésben elég a tájékoztatóra utalni.

1.3 Az Utazó az utazási szerződés megkötésekor, módosításakor képviselő útján is eljárhat (a képviselő a továbbiakban: „Megrendelő”). Megrendelő az utazási szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Utazó(k) képviseletében érvényes írásbeli meghatalmazás vagy törvényes képviseleti jog alapján jár el. A Megrendelő által megtett jognyilatkozat közvetlenül az Utazó(ka)t jogosítja és kötelezi. A Megrendelő vállalja, hogy az utazási szerződést az Utazóval haladéktalanul teljes tartalmában megismerteti, illetve a Megrendelő részére átadott utazási dokumentumokat az Utazónak haladéktalanul átadja. A Megrendelő részére megadott tájékoztatás, illetve átadott dokumentum tekintetében az Utazási Irodát további tájékoztatási vagy átadási kötelezettség nem terheli az Utazó felé. Ha a Megrendelő képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz az Utazó nevében jognyilatkozatot és ezt a jognyilatkozatot az Utazó nem hagyja jóvá, a Megrendelő az Utazási Irodát ért kárért az álképviselet szabályai szerint felel. Ha az utazási szerződés megkötésekor Megrendelő által képviselt Utazó utóbb személyesen az utazási szerződést módosító vagy megszüntető nyilatkozatot tesz az Utazási Iroda felé vagy az utazási szolgáltatások igénybevételét megkezdi, azzal az Utazó nevében a Megrendelő által korábban megtett jognyilatkozatokat (a képviseleti jog meglététől vagy terjedelmétől függetlenül) magára nézve joghatályosnak ismeri el. Ha a Megrendelőt terhelő tájékoztatási vagy dokumentum átadási kötelezettséggel vagy a Megrendelő képviseleti jogával kapcsolatban az Utazó bármilyen követeléssel vagy igénnyel lép fel az Utazási Irodával szemben, akkor a Megrendelő mentesíteni köteles az Utazási Irodát minden hátrányos jogkövetkezmény alól, amely ebből eredően az Utazási Irodát éri.

1.4. Az Utazási Iroda az utazási csomagban forgalmazott utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – írásban tájékoztatja az Utazót a következőkről: a) az Utazási Irodának az utazás célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az Utazási Iroda ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utazó számára az Utazási Irodával történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez az Utazó szükség esetén segítségért fordulhat, b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről, c) az Utazó által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben nem tette közzé, d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az Utazó által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utazó osztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke).

2. Részvételi díj / Fizetési feltételek

2.1 Az utazási szerződés megkötésekor – a Megrendelő Lap eltérő kikötése hiányában – előleg címén az Utazó a részvételi díj 40 százalékát köteles befizetni. Ettől a rendelkezéstől az Utazási Iroda eltérhet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő az Utazási Irodára. Repülőjegy megrendelése esetén az utazási szerződés megkötésekor fizetendő előleg összege eltérő lehet az adott légitársaság által az adott repülőjegyre alkalmazott díjtételtől függően.

2.2 A részvételi díj nem tartalmazza a külön felszámításra kerülő díjakat, költségeket, adókat, illetékeket és egyéb kötelező terhek, így különösen a baleset-, betegség-, poggyász-, és útlemondási biztosítás díját, az üdülőhelyi díjat, idegenforgalmi adót, repülőtéri és kikötői illetékeket, jegykiállítási díjat, horgonyzási díjat, valamint a különböző felárakat.

2.3 Az Utazó az utazási szerződés alapján fizetendő Teljes Díjat Megrendelő Lapban rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles külön felhívás nélkül befizetni. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén a Teljes Díjat a foglalással/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni készpénzben vagy az Utazási Iroda számlájára történő átutalással.

2.4 Az Utazási Iroda az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)t (utazási dokumentumokat) csak a Teljes Díj megfizetését követően adja át vagy juttatja el az Utazó részére.

3. Szerződésmódosítások

3.1 Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj (teljes részvételi díj), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az Utazó tudomásul veszi, hogy repülős utazások esetén a repülőjegy lefoglalása és/vagy kiállítása után az Utazó nevének módosítására az adott légitársaság szabályai szerint, az Utazó költségére kerülhet sor, amely szabályokról és költségekről az Utazási Iroda kérésre tájékoztatást ad.

3.2 Az utazási szerződés kizárólag írásban módosítható. Amennyiben az Utazó az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, úgy szerződésmódosításnak csakis az utazási szerződésnek az úti célt, szállásfoglalást vagy időpontot nem érintő módosítása tekinthető, amely esetben az Utazó köteles megtéríteni az Utazási Irodának a módosítással felmerülő költségeit, valamint megfizetni módosításonként az 5.000,- Ft + ÁFA összegű módosítási díjat. Az Utazó tudomásul veszi, hogy repülős utazások esetén a repülőjegy kiállítása után a repülőjegy módosítására az adott légitársaság szabályai szerint, az Utazó költségére kerülhet sor, amely szabályokról és költségekről az Utazási Iroda kérésre tájékoztatást ad. Amennyiben az Utazó az utazási szerződésben az úti célt, szállásfoglalást vagy az időpontot kívánja módosítani, az az Utazó részéről az alábbi 5.3 pont szerinti felmondásnak minősül, és ilyen esetben a változtatásra új utazási szerződés megkötése keretében kerülhet sor. Ilyen esetben az Utazási Iroda mérsékelheti az Utazó által fizetendő bánatpénzt a felmerült költségei függvényében.

3.3 Ha az Utazó valamely lekötött utazási szolgáltatást saját elhatározásából illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az Utazási Iroda erre tekintettel nem köteles a részvételi díjat leszállítani illetve a részvételi díj arányos részét visszatéríteni.

3.4 Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy a programfüzetében (tájékoztatóban) foglaltaktól eltérjen. Ilyen esetben a változásokról az Utazót az utazási szerződés megkötése előtt tájékoztatni kell, amely tájékoztatás megtörténtére az utazási szerződésnek utalnia kell.

4. Utazási Iroda felmondási joga

4.1 Az Utazási Iroda az utazási csomag megkezdése előtt bármikor elállhat az utazási szerződéstől.

4.2 Az Utazási Iroda, amennyiben az utazási csomagra jelentkezett utazók száma nem éri el a tájékoztatóban megjelölt minimális létszámot, a befizetett összeg visszatérítése mellett

  • a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig,
  • a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 7. napig,
  • a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig

kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést.

Az előző pontban említett esetekben az Utazási Iroda az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.

4.3 Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Utazási Irodát az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják.

4.4 Amennyiben az Utazási Iroda az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az utazó a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult:

  • elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak megfelelően módosul, vagy
  • bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.

Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az Utazási Iroda azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van.

Ha az Utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az Utazási Iroda a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az Utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles az Utazási Irodának megfizetni.

Ha az Utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az Utazási Iroda az Utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az Utazó szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti.

5. Utazó felmondási joga / lemondások

5.1 Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést az Utazási Irodához intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá az Utazási Irodával szemben, amikor arról tudomást szerzett.

5.2 Felmondásnak minősül az is, ha az Utazó nem kezdi meg utazását vagy nem jelenik meg az indulás pontos helyén és időpontjában. Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig az alábbi 5.3 pont szerint alakulnak.

5.3 Ha az Utazó a saját érdekkörében felmerült okból áll el, az Utazási Iroda részére a teljes részvételi díj százalékában kifejezett alábbi átalány összegű bánatpénzt köteles fizetni. Egyéni és csoportos utazás esetén a bánatpénz mértéke személyenként az utazás megkezdése előtti

59-35 nappal a részvételi díj 10%-a

34-21 nappal a részvételi díj 40 %-a,

20-10 nappal a részvételi díj 70 %-a,

10 napon belül a részvételi díj 100 %-a.

A bánatpénz elszámolására elsődlegesen oly módon kerül sor, hogy azt az Utazási Iroda a befizetett részvételi díjból levonja és csak a pozitív különbözetet fizeti vissza az Utazó részére.

A bánatpénz összege és az elállási időszakok a fentiektől eltérően is alakulhatnak, amennyiben a külföldi közreműködő az elállásra 30 napnál korábbi határidőt vagy eltérő visszafizetési feltételeket kötött ki. Az Utazási Iroda ezekről a speciális feltételekről írásban köteles tájékoztatni az Utazót az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg.

5.4 Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” felsorolásába felvételre kerül, akkor az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a felmondásról az Utazási Irodát.

Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén az Utazási Iroda kártérítésre nem kötelezhető, azonban az Utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az Utazónak.

5.5 Az 5.3 pont szerinti bánatpénz illeti meg az Utazási Irodát abban az esetben is, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az Utazó felelős.

6. Hibás teljesítésért való felelősség

6.1 Az Utazási Iroda felel az utazási szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért még akkor is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.

A szerződésszegést az Utazási Iroda ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben

  • azt az Utazó az Utazási Irodának az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és
  • a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy
  • nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.

Ebben az esetben az Utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.

Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.

Amennyiben az Utazási Iroda a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az Utazási Iroda legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.

6.2 Az Utazási Iroda nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az Utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az Utazót, ha az Utazási Iroda bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak felróható.

Az Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az Utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

6.3 Amennyiben az Utazási Iroda az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.

Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az Utazási Iroda a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az Utazónak.

Az Utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.

Amennyiben az Utazási Iroda szerződésszegése az utazái szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az Utazási Iroda többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az Utazó utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.

6.4 Amennyiben az Utazó a szavatossági igényeit érvényesíteni kívánja, úgy a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó bejelentését, annak részletes leírását, valamint annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó az Utazási Irodát köteles haladéktalanul tájékoztatni. A közlés késedelme esetén az ebből eredő kárért, valamint a hibás teljesítés későbbi bizonyításának a közlés késedelméből eredő nehézségeiért vagy lehetetlenüléséért az Utazó felelős. Az Utazási Iroda az Utazó igénybejelentésének kézhezvételét követően a panaszt/kifogást kivizsgálja, és álláspontjáról az Utazót írásban értesíteni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utazó panaszának/kifogásának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak Utazási Iroda részéről történő elismerését, és nem tartalmazza az Utazási Iroda panasszal/kifogással kapcsolatos álláspontját.

6.5 Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza, b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esete következett be. Vis maiornak minősül az Utazási Iroda által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre.

A fenti b) és c) bekezdésekben foglaltak bekövetkezte esetén az Utazási Iroda segítséget nyújt az Utazónak, amennyiben nehézségei támadnak.

6.6 Az Utazási Iroda segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.

 

6.7 Az Utazási Iroda jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az Utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.

6.8 Az Utazási Iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a teljes részvételi díj háromszorosának megfelelő összegben korlátozza.

6.9 Ha az Utazó az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

6.10 Az Utazási Iroda nem felel az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkért, melyeket a repülőtársaságok, a közreműködő szállásadók, illetve a helyi hatóságok felé az Utazónak kell bejelentenie.

6.11 Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az Utazási Iroda nem felel.

7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utazó felel. Az Utazási Iroda köteles a szerződés megkötésekor az Utazó figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig az alábbi 5.3 pont szerint alakulnak.

8. Biztosítások

8.1 Csoportos utazás esetén az Utazó(k) nevére sztornó (útlemondási)-biztosítás kötése javasolt, amelynek összege a részvételi díj 2,5%-a. Egyéni utazás esetén sztornó (útlemondási)-biztosítás szintén köthető, amelynek összege a részvételi díj 5,5%-a. Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utazó – a biztosító által meghatározott események miatt – nem tudja utazását megkezdeni, 20% önrész levonásával a befizetett részvételi díjat visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről és a visszatérítés feltételeiről az Utazó részletes tájékoztatást kaphat az Utazási Irodában. Az Utazó kárigényét közvetlenül a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél érvényesítheti.

8.2 Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az Utazási Irodában köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást az Utazó a biztosítás megkötésekor az Utazási Irodában kaphat.

8.3 A részvételi díj nem foglalja magában a jelen pont szerinti biztosításokat.

8.4 Az Utazási Iroda az Utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az Utazási Iroda fizetésképtelenné válna.

9. Légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok

9.1 Amennyiben az utazási szerződés teljesítése során az Utazó fuvarozása repülőgéppel történik, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. Az Utazási Iroda és közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.

9.2 Az Utazási iroda felelősséget vállal a légi fuvarozó által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A légi fuvarozó utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az Utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megíllető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.

Amennyiben az utazó a 4.) pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az Utazási irodától követeli, akkor az Utazási Iroda a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó, az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.

9.3 Az Utazási iroda szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből a 9.1 pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

9.4 A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az Utazási Iroda fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. A változásról az Utazási Iroda haladéktalanul értesíteni köteles az Utazót.

10. Vegyes rendelkezések

10.1 Az Utazási Iroda a z EUB Utazási Biztosító Zrt nél rendelkezik a külön jogszabályban előírt vagyoni biztosítékkal. Székhelye: 1 132 Budapest, Váci út 36 38 . Cg. 01-10-043228.  Tel: (1) 4 52 3313 , https://www. eub . hu/, Kötvényszám: KT KE 438 20191 126 . Biztosítási összeg: 72.000.000 Ft (Hetvenkét millió Forint), területi hatálya: beutaztatás és kiutaztatás.

10.2 Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok megfelelően alkalmazandók.

10.3. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlanná vagy érvénytelenné válik, vagy törvényi rendelkezést sért, ez az Általános Szerződési Feltételek többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

10.4 Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazási Iroda adott ki, továbbá az utazás időtartama alatt az Utazó és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és okból, az Utazási Iroda írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés az utazási szerződés teljesítése és az Utazási Iroda kötelezettségei szempontjából érvénytelenek. Ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az Utazási Irodán, sem annak közreműködőin; azokért az Utazási Iroda nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles. A programfüzetben /tájékoztatókban lévő képek illusztrációk.

10.5 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.6 Az Utazó az Általános Szerződési Feltételek aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Utazási Iroda az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utazó üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett nyilvántartsa és kezelje.

10.7 Engedélyező és a hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya. 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Tel:(1) 4585 – 800, Fax: (1) 4585 – 814, www.mkeh.gov.hu